Under perioden v.27 – v.33 kommer följande arbeten att ske.

Arbetet fortsätter med att ta fram befintliga ledningar i marken utmed gatorna och rivning av telekulvert påbörjas. Ett trafikljus flyttas och det ställs dit provisorisk gatubelysning utmed Kungsgatan och S.t Persgatan. Det pågår även borttransportering av markmassor.

En mindre maskin kommer lyfts upp på befintligt tak p-garaget för att sopa bort singel som ligger på taket. Spontmaskin kommer även etableras under veckan.

Man schaktar (gräver) bort jord för att bygga garage i 2 plan under mark

För att kunna göra det utan att omgivande jordmassor rasar in sätter man en stödkonstruktion av stål (spont) mot intilliggande gator. Vid nedslagning av sponten kan buller och vibrationer uppstå.

Delar av husen skall grundläggas på pålar, vid pålningsarbete kan buller och vibrationer uppstå. V.31 startar schaktningsarbete utmed S.t Persgatan.

V.33 startar pålningen för huskroppen utmed Södra Grytsgatan. Även håltagningar i befintligt garage kommer även påbörjas.